6612-ห้องเรียน จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S15,6612
C136
SS11
SE S15,6612
C136
SS11
SE S15,6612
C136
SS11
 


 


SE S13,6612
C142
SS11
SE S13,6612
C142
SS11
SE S13,6612
C142
SS11
 


 


อังคาร SE S10,6612
C153
SS11
SE S10,6612
C153
SS11
SE S10,6612
C153
SS11
SE S10,6612
C153
SS11
 


SE S22,6612
C120
SS22
SE S22,6612
C120
SS22
SE S22,6612
C120
SS22
 


 


พุธ SE S00,6612
C022
SS21,EP43
SE S24,6612
C069
SS21
SE S24,6612
C069
SS21
SE S24,6612
C069
SS21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S23,6612
C142
SS21
SE S23,6612
C142
SS21
SE S23,6612
C142
SS21
 


 


SE S27,6612
C034
SS21
SE S27,6612
C034
SS21
SE S27,6612
C034
SS21
 


 


ศุกร์ SE S23,6612
C142
SS22
SE S23,6612
C142
SS22
SE S23,6612
C142
SS22
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S15 วท092004 : คณิตศาสตร์พื้นฐาน
SE S13 มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
SE S10 มศ051035 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
SE S22 ศท012007 : ทักษะการใช้ภาษาไทย
SE S00 Home Room
SE S24 ศท081006 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
SE S23 ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
SE S27 วท082135 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
====== อาจารย์ ======
C136 อ. ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C142 อ. วรุจน์ ธัญเจริญ
C153 อ. อสนี เรืองงาม
C120 อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C069 อ. อภิชาต โชติชื่น
C034 อ. สุรชัย พันธ์กำเนิด
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403