6613-ห้องเรียน จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S10,6613
C153
SS12
SE S10,6613
C153
SS12
SE S10,6613
C153
SS12
SE S10,6613
C153
SS12
 


SE S15,6613
C136
SS12
SE S15,6613
C136
SS12
SE S15,6613
C136
SS12
 


 


อังคาร SE S22,6613
C120
SS21
SE S22,6613
C120
SS21
SE S22,6613
C120
SS21
 


 


SE S35,6613
C037
SS31
SE S35,6613
C037
SS31
SE S35,6613
C037
SS31
 


 


พุธ SE S00,6613
C086
SH11
SE S31,6613
C120
SS31
SE S31,6613
C120
SS31
SE S31,6613
C120
SS31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S32,6613
C025,C143
SS31
SE S32,6613
C025,C143
SS31
SE S32,6613
C025,C143
SS31
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S36,6613
C034
SS31
SE S36,6613
C034
SS31
SE S36,6613
C034
SS31
SE S36,6613
C034
SS31
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S10 มศ051035 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
SE S15 วท092004 : คณิตศาสตร์พื้นฐาน
SE S22 ศท012007 : ทักษะการใช้ภาษาไทย
SE S35 วท083023 : การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
SE S00 Home Room
SE S31 ศท012007 : ทักษะการใช้ภาษาไทย
SE S32 ศท031011 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
SE S36 วท083148 : หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
====== อาจารย์ ======
C153 อ. อสนี เรืองงาม
C136 อ. ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C120 อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C037 อ. ดุสิต สุขประเสริฐ
C086 อ. สุวลักษณ์ โลหกุล
C025 ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C143 อ. กุสุมา บัวใหญ่
C034 อ. สุรชัย พันธ์กำเนิด
===== ห้องเรียน ======
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101