6614-ห้องเรียน จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S41,6614
C037
SS31
SE S41,6614
C037
SS31
SE S41,6614
C037
SS31
 


 


SE S27,6614
C034
SS22
SE S27,6614
C034
SS22
SE S27,6614
C034
SS22
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE S00,6614
C142
SS12
SE S13,6614
C142
SS12
SE S13,6614
C142
SS12
SE S13,6614
C142
SS12
 


SE S21,6614
C147
SS21
SE S21,6614
C147
SS21
SE S21,6614
C147
SS21
 


 


พฤหัสบดี SE S36,6614
C034
SS32
SE S36,6614
C034
SS32
SE S36,6614
C034
SS32
SE S36,6614
C034
SS32
 


SE S31,6614
C120
SS32
SE S31,6614
C120
SS32
SE S31,6614
C120
SS32
 


 


ศุกร์ SE H43,6614
C031
SH41
SE H43,6614
C031
SH41
SE H43,6614
C031
SH41
SE H43,6614
C031
SH41
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S41 ศท061007 : วิถีไทยกับการดำรงชีวิต
SE S27 วท082135 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
SE S00 Home Room
SE S13 มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
SE S21 ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
SE S36 วท083148 : หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
SE S31 ศท012007 : ทักษะการใช้ภาษาไทย
SE H43 วท124040 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C037 อ. ดุสิต สุขประเสริฐ
C034 อ. สุรชัย พันธ์กำเนิด
C142 อ. วรุจน์ ธัญเจริญ
C147 Mr. Kelly Askvig
C120 อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C031 ผศ. วนิดา โนรา
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401