6615-ห้องเรียน จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S34,6615
C005,C142
SS32
SE S34,6615
C005,C142
SS32
SE S34,6615
C005,C142
SS32
SE S34,6615
C005,C142
SS32
 


SE H17,6615
C086
SH11
SE H17,6615
C086
SH11
SE H17,6615
C086
SH11
 


 


อังคาร SE S34,6615
C005,C142
SS31
SE S34,6615
C005,C142
SS31
SE S34,6615
C005,C142
SS31
SE S34,6615
C005,C142
SS31
 


SE H15,6615
C137
SH11
SE H15,6615
C137
SH11
SE H15,6615
C137
SH11
SE H15,6615
C137
SH11
 


พุธ SE S00,6615
C034
SS31
SE S33,6615
C037
SS32
SE S33,6615
C037
SS32
SE S33,6615
C037
SS32
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H13,6615
C052
SH11
SE H13,6615
C052
SH11
SE H13,6615
C052
SH11
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE H36,6615
C141
SH31
SE H36,6615
C141
SH31
SE H36,6615
C141
SH31
SE H36,6615
C141
SH31
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S34 วท082051 : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
SE H17 วท081196 : การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
SE H15 วท021004 : เคมีทั่วไป
SE S00 Home Room
SE S33 ศท061007 : วิถีไทยกับการดำรงชีวิต
SE H13 มศ122002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
SE H36 วท082051 : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
====== อาจารย์ ======
C005 ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต
C142 อ. วรุจน์ ธัญเจริญ
C086 อ. สุวลักษณ์ โลหกุล
C137 อ. พิมพิไล เพาะเจาะ
C034 อ. สุรชัย พันธ์กำเนิด
C037 อ. ดุสิต สุขประเสริฐ
C052 อ. สิรีลักขณ์ ร่มพล
C141 อ. ธันวา พิศดาร
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301