6616-ห้องเรียน จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S43,6616
C034
SS41
SE S43,6616
C034
SS41
SE S43,6616
C034
SS41
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE S32,6616
C025,C143
SS32
SE S32,6616
C025,C143
SS32
SE S32,6616
C025,C143
SS32
 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE S00,6616
C047
SS41
SE S42,6616
C025,C143
SS41
SE S42,6616
C025,C143
SS41
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E27,6616
C158
PH21
ED E27,6616
C158
PH21
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S43 วท124025 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
SE S32 ศท031011 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
SE S00 Home Room
SE S42 วท124037 : การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ED E27 สข011001 : การสาธารณสุข
====== อาจารย์ ======
C034 อ. สุรชัย พันธ์กำเนิด
C025 ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C143 อ. กุสุมา บัวใหญ่
C047 อ. นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C158 อ. จิรัชญา มูลหงษ์
===== ห้องเรียน ======
6616 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 401
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201