6617-ห้องเรียนภายวิภาค จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H16,6617
C119
SH11
SE H16,6617
C119
SH11
 


 


 


SE S26,6617
C022
SS21
SE S26,6617
C022
SS21
SE S26,6617
C022
SS21
 


 


อังคาร SE H22,6617
C061
SH21
SE H22,6617
C061
SH21
SE H22,6617
C061
SH21
 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE S00,6617
C136
SS11
SE S16,6617
C022
SS11
SE S16,6617
C022
SS11
 


 


SE S26,6617
C022
SS22
SE S26,6617
C022
SS22
SE S26,6617
C022
SS22
 


 


พฤหัสบดี SE S16,6617
C022
SS12
SE S16,6617
C022
SS12
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE H16,6617
C119
SH12
SE H16,6617
C119
SH12
 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H16 วท071154 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
SE S26 วท071001 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
SE H22 วท071002 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
SE S00 Home Room
SE S16 วท071154 : กายวิภาคและสรีรวิทยา1
====== อาจารย์ ======
C119 อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C061 อ. เดิมพัน บริบูรณ์
C136 อ. ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
===== ห้องเรียน ======
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
====== นักศึกษา ======
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102