7711-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน จำนวน 33 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M22,7711
C040
AM21
AR M22,7711
C040
AM21
AR M22,7711
C040
AM21
 


 


AR M45,7711
C146
AM41,AM42
AR M45,7711
C146
AM41,AM42
AR M45,7711
C146
AM41,AM42
 


 


อังคาร AR M33,7711
C043
AM31,AM32
AR M33,7711
C043
AM31,AM32
AR M33,7711
C043
AM31,AM32
AR M33,7711
C043
AM31,AM32
 


AR M34,7711
C122
AM31,AM32
AR M34,7711
C122
AM31,AM32
AR M34,7711
C122
AM31,AM32
AR M34,7711
C122
AM31,AM32
 


พุธ AR M00,7711
C043,C110
AM41
AR M43,7711
C122
AM41
AR M43,7711
C122
AM41
AR M43,7711
C122
AM41
AR M43,7711
C122
AM41
ED P22,7711
C066
EP21
ED P22,7711
C066
EP21
ED P22,7711
C066
EP21
 


 


พฤหัสบดี AR R25,7711
C083,C162
AR21
AR R25,7711
C083,C162
AR21
AR R25,7711
C083,C162
AR21
 


 


AR M42,7711
C040
AM42,AM41
AR M42,7711
C040
AM42,AM41
AR M42,7711
C040
AM42,AM41
AR M42,7711
C040
AM42,AM41
 


ศุกร์ AR M44,7711
C146
AM41,AM42
AR M44,7711
C146
AM41,AM42
AR M44,7711
C146
AM41,AM42
AR M44,7711
C146
AM41,AM42
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M22 ศท062005 : เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
AR M45 บธ114009 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการกีฬา
AR M33 บธ113003 : การให้การสนับสนุนทางการกีฬา
AR M34 พล013016 : การจัดการแข่งขันกีฬา
AR M00 Home Room
AR M43 บธ113004 : การจัดแข่งขันระดับมหกรรมกีฬา
ED P22 สข013027:การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
AR R25 นก033004 : นันทนาการและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
AR M42 บธ003005 : การวิจัยทางการจัดการกีฬา
AR M44 บธ114007 : สัมมนาการจัดการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C040 อ. ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
C146 อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี
C043 อ. อลงกร นำบุญจิตต์
C122 อ. ชานนท์ ศิริประยงค์
C110 อ. วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C066 อ. เปรม วาทบัณฑิตกุล
C083 อ. โกสินท์ มณีอินทร์
C162 อ.กชพร เวชอุไร
===== ห้องเรียน ======
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM41 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401
AM42 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 402
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201