7712-ห้องเรียน จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R26,7712
C130
AR21
AR R26,7712
C130
AR21
AR R26,7712
C130
AR21
AR R26,7712
C130
AR21
 


AR R15,7712
C083
AR11
AR R15,7712
C083
AR11
AR R15,7712
C083
AR11
 


 


อังคาร AR M24,7712
C038
AM21
AR M24,7712
C038
AM21
AR M24,7712
C038
AM21
 


 


AR M15,7712
C129
AM12
AR M15,7712
C129
AM12
AR M15,7712
C129
AM12
 


 


พุธ AR M00,7712
C051
AM11
AR M14,7712
C038
AM11
AR M14,7712
C038
AM11
AR M14,7712
C038
AM11
 


AR R31,7712
C140
AR31
AR R31,7712
C140
AR31
AR R31,7712
C140
AR31
 


 


พฤหัสบดี AR M25,7712
C060
AM22
AR M25,7712
C060
AM22
AR M25,7712
C060
AM22
 


 


AR R41,7712
C083
AR41
AR R41,7712
C083
AR41
AR R41,7712
C083
AR41
AR R41,7712
C083
AR41
 


ศุกร์ AR M16,7712
C122
AM11
AR M16,7712
C122
AM11
AR M16,7712
C122
AM11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R26 ทท023004 : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
AR R15 นก011025 : แนวคิดของการเล่น นันทนาการ และการใช้เวลาว่าง
AR M24 บธ033006 : การจัดการการเงินและการบัญชี
AR M15 บธ061036 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
AR M00 Home Room
AR M14 บธ062031 : การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
AR R31 ศท032015 : การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
AR M25 นศ054023 : การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา
AR R41 นก024007 : เทคนิคการเป็นผู้นำนันทนาการ
AR M16 บธ131001 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C130 อ. ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
C083 อ. โกสินท์ มณีอินทร์
C038 อ. พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C129 อ. เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C051 อ. ตติยา   ศิริวรรณ์
C140 อ. ประภาศิริ กลางพอน
C060 อ. ทักษดนัย กาญจนากร
C122 อ. ชานนท์ ศิริประยงค์
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AR41 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401