7713-ห้องเรียน จำนวน 33 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M12,7713
C042
AM11
AR M12,7713
C042
AM11
AR M12,7713
C042
AM11
 


 


AR M13,7713
C140
AM11
AR M13,7713
C140
AM11
AR M13,7713
C140
AM11
 


 


อังคาร AR M12,7713
C042
AM12
AR M12,7713
C042
AM12
AR M12,7713
C042
AM12
 


 


AR M26,7713
C042
AM22
AR M26,7713
C042
AM22
AR M26,7713
C042
AM22
AR M26,7713
C042
AM22
 


พุธ AR M00,7713
C140
AM12
AR M13,7713
C140
AM12
AR M13,7713
C140
AM12
AR M13,7713
C140
AM12
 


AR R46,7713
C109,C162
AR41
AR R46,7713
C109,C162
AR41
AR R46,7713
C109,C162
AR41
AR R46,7713
C109,C162
AR41
 


พฤหัสบดี AR M14,7713
C038
AM12
AR M14,7713
C038
AM12
AR M14,7713
C038
AM12
 


 


AR R18,7713
C109
AR11
AR R18,7713
C109
AR11
AR R18,7713
C109
AR11
 


 


ศุกร์ AR R17,7713
C130
AR11
AR R17,7713
C130
AR11
AR R17,7713
C130
AR11
 


 


AR M46,7713
C146
AM42
AR M46,7713
C146
AM42
AR M46,7713
C146
AM42
 


 ====== รายวิชา =====
AR M12 มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
AR M13 สศ071006 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
AR M26 บธ062030 : การบริหารโครงการ
AR M00 Home Room
AR R46 นก064001 : วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR M14 บธ062031 : การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
AR R18 บธ101037 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก
AR R17 ทท012002 : ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวไทย
AR M46 บธ011001 : การจัดการสำนักงาน(เรียนแบบไม่นับหน่วยกิต)
====== อาจารย์ ======
C042 ผศ. อรรณพร สุริโย
C140 อ. ประภาศิริ กลางพอน
C109 อ. สุรพงษ์ หรรษา
C162 อ.กชพร เวชอุไร
C038 อ. พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C130 อ. ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
C146 อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AR41 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AM42 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 402