7714-ห้องเรียน จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R33,7714
C162,C083
AR31
AR R33,7714
C162,C083
AR31
AR R33,7714
C162,C083
AR31
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR R44,7714
C108
AR41
AR R44,7714
C108
AR41
AR R44,7714
C108
AR41
 


 


AR R16,7714
C158
AR11
AR R16,7714
C158
AR11
AR R16,7714
C158
AR11
 


 


พุธ AR M00,7714
C157,C120
AR21
AR R24,7714
C083,C162
AR21
AR R24,7714
C083,C162
AR21
AR R24,7714
C083,C162
AR21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M32,7714
C146
AM32
AR M32,7714
C146
AM32
AR M32,7714
C146
AM32
AR M32,7714
C146
AM32
 


AR M27,7714
C160
AM22
AR M27,7714
C160
AM22
AR M27,7714
C160
AM22
 


 


ศุกร์ AR M27,7714
C160
AM21
AR M27,7714
C160
AM21
AR M27,7714
C160
AM21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R33 นก012004 : นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ
AR R44 ทท014004 : การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงนิทรรศการ
AR R16 วท072152 : การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพ และมาตรฐานความปลอดภัย
AR M00 Home Room
AR R24 นก012003 : การจัดโปรแกรมนันทนาการ
AR M32 บธ073050 : การจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา
AR M27 นก022038 : ผู้นำเกม
====== อาจารย์ ======
C162 อ.กชพร เวชอุไร
C083 อ. โกสินท์ มณีอินทร์
C108 อ. วรากร คำปลิว
C158 อ. จิรัชญา มูลหงษ์
C157 อ. ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C120 อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C146 อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี
C160 อ. กฐิน พุทธพิมเสน
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AR41 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201