7715-ห้องเรียน จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M24,7715
C038
AM22
AR M24,7715
C038
AM22
AR M24,7715
C038
AM22
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR R19,7715
C109
AR11
AR R19,7715
C109
AR11
AR R19,7715
C109
AR11
 


 


AR R27,7715
C083,C108
AR21
AR R27,7715
C083,C108
AR21
AR R27,7715
C083,C108
AR21
 


 


พุธ AR M00,7715
C038
AM22
AR M22,7715
C040
AM22
AR M22,7715
C040
AM22
AR M22,7715
C040
AM22
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M26,7715
C042
AM21
AR M26,7715
C042
AM21
AR M26,7715
C042
AM21
AR M26,7715
C042
AM21
 


ED E28,7715
C158
PH21
ED E28,7715
C158
PH21
 


 


 


ศุกร์ AR R34,7715
C042,C108
AR31
AR R34,7715
C042,C108
AR31
AR R34,7715
C042,C108
AR31
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M24 บธ033006 : การจัดการการเงินและการบัญชี
AR R19 ทท013005 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
AR R27 นก012009 : นันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน
AR M00 Home Room
AR M22 ศท062005 : เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
AR M26 บธ062030 : การบริหารโครงการ
ED E28 สข012009 : โภชนาการ
AR R34 ทท013003 : พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C038 อ. พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C109 อ. สุรพงษ์ หรรษา
C083 อ. โกสินท์ มณีอินทร์
C108 อ. วรากร คำปลิว
C040 อ. ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
C042 ผศ. อรรณพร สุริโย
C158 อ. จิรัชญา มูลหงษ์
===== ห้องเรียน ======
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301