7716-ห้องเรียน จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M32,7716
C146
AM31
AR M32,7716
C146
AM31
AR M32,7716
C146
AM31
AR M32,7716
C146
AM31
 


 


 


 


 


 


อังคาร AR R22,7716
C083,C162
AR21
AR R22,7716
C083,C162
AR21
AR R22,7716
C083,C162
AR21
 


 


AR M25,7716
C060
AM21
AR M25,7716
C060
AM21
AR M25,7716
C060
AM21
 


 


พุธ AR M00,7716
C109,C162
AR11
AR R13,7716
C042,C129
AR11
AR R13,7716
C042,C129
AR11
AR R13,7716
C042,C129
AR11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M15,7716
C129
AM11
AR M15,7716
C129
AM11
AR M15,7716
C129
AM11
 


 


AR M16,7716
C122
AM12
AR M16,7716
C122
AM12
AR M16,7716
C122
AM12
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


AR R42,7716
C083,C162
AR41
AR R42,7716
C083,C162
AR41
AR R42,7716
C083,C162
AR41
 


 ====== รายวิชา =====
AR M32 บธ073050 : การจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา
AR R22 นก032001 : การจัดและการบริหารนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR M25 นศ054023 : การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา
AR M00 Home Room
AR R13 มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
AR M15 บธ061036 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
AR M16 บธ131001 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกีฬา
AR R42 นก033004 : นันทนาการและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
====== อาจารย์ ======
C146 อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี
C083 อ. โกสินท์ มณีอินทร์
C162 อ.กชพร เวชอุไร
C060 อ. ทักษดนัย กาญจนากร
C109 อ. สุรพงษ์ หรรษา
C042 ผศ. อรรณพร สุริโย
C129 อ. เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C122 อ. ชานนท์ ศิริประยงค์
===== ห้องเรียน ======
7716 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AR41 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401