7717-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E11,7717
C032
PH11
ED E11,7717
C032
PH11
ED E11,7717
C032
PH11
ED E11,7717
C032
PH11
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED E11,7717
C032
PH12
ED E11,7717
C032
PH12
ED E11,7717
C032
PH12
ED E11,7717
C032
PH12
 


AR R32,7717
C157
AR31
AR R32,7717
C157
AR31
AR R32,7717
C157
AR31
AR R32,7717
C157
AR31
 


พุธ AR M00,7717
C042
AM42
AR M41,7717
C032
AM42
AR M41,7717
C032
AM42
AR M41,7717
C032
AM42
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M41,7717
C032
AM41
AR M41,7717
C032
AM41
AR M41,7717
C032
AM41
 


 


AR R23,7717
C157
AR21
AR R23,7717
C157
AR21
AR R23,7717
C157
AR21
AR R23,7717
C157
AR21
 


ศุกร์ AR R45,7717
C032
AR41
AR R45,7717
C032
AR41
AR R45,7717
C032
AR41
AR R45,7717
C032
AR41
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E11 มศ051036 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
AR R32 มศ053009 : ภาษาอังกฤษสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR M00 Home Room
AR M41 ศท022011 : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
AR R23 มศ053009 : ภาษาอังกฤษสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR R45 มศ093002 : ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C032 ผศ.ดร. ปนัดดา จีนประชา
C157 อ. ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C042 ผศ. อรรณพร สุริโย
===== ห้องเรียน ======
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
====== นักศึกษา ======
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AM42 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 402
AM41 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AR41 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401