8811-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P14,8811
C136
EP11,EP12
ED P14,8811
C136
EP11,EP12
ED P14,8811
C136
EP11,EP12
ED P14,8811
C136
EP11,EP12
 


 


 


 


 


 


พุธ AR M00,8811
C083,C108
AR41
AR R43,8811
C130
AR41
AR R43,8811
C130
AR41
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R47,8811
C108
AR41
AR R47,8811
C108
AR41
AR R47,8811
C108
AR41
AR R47,8811
C108
AR41
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E18,8811
C136
PH11,PH12
ED E18,8811
C136
PH11,PH12
ED E18,8811
C136
PH11,PH12
ED E18,8811
C136
PH11,PH12
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P14 วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
AR M00 Home Room
AR R43 นก063001 : การสัมมนาทางนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR R47 ทท023005 : การเดินป่าและการท่องเที่ยวแบบผจญภัย
ED E18 วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C136 อ. ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C083 อ. โกสินท์ มณีอินทร์
C108 อ. วรากร คำปลิว
C130 อ. ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
===== ห้องเรียน ======
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
AR41 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102