8812-ห้องเรียน จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E36,8812
C118
PH31
ED E36,8812
C118
PH31
SE H25,8812
C108
SH22
SE H25,8812
C108
SH22
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P20,8812
C084
EP23
ED P20,8812
C084
EP23
ED P20,8812
C084
EP23
 


 


AR M46,8812
C146
AM41
AR M46,8812
C146
AM41
AR M46,8812
C146
AM41
 


 


พุธ ED P00,8812
C066
EP24
ED P20,8812
C084
EP24
ED P20,8812
C084
EP24
ED P20,8812
C084
EP24
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M43,8812
C122
AM42
AR M43,8812
C122
AM42
AR M43,8812
C122
AM42
AR M43,8812
C122
AM42
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E36 สข012010 : การส่งเสริมสุขภาพ
SE H25 วท072006 : สุขภาพจิต
ED P20 ศท012010 : วาทการ
AR M46 บธ011001 : การจัดการสำนักงาน(เรียนแบบไม่นับหน่วยกิต)
ED P00 Home Room
AR M43 บธ113004 : การจัดแข่งขันระดับมหกรรมกีฬา
====== อาจารย์ ======
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C108 อ. วรากร คำปลิว
C084 อ. ลักษณาพร ปัญญาวงค์
C146 อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี
C066 อ. เปรม วาทบัณฑิตกุล
C122 อ. ชานนท์ ศิริประยงค์
===== ห้องเรียน ======
8812 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
SH22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
AM41 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
AM42 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 402