8813-ห้องเรียน จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P11,8813
C157
EP13
ED P11,8813
C157
EP13
ED P11,8813
C157
EP13
ED P11,8813
C157
EP13
 


ED E12,8813
C043
PH11
ED E12,8813
C043
PH11
ED E12,8813
C043
PH11
 


 


อังคาร ED P10,8813
C131
EP13
ED P10,8813
C131
EP13
ED P10,8813
C131
EP13
 


 


ED E10,8813
C131
PH12
ED E10,8813
C131
PH12
ED E10,8813
C131
PH12
 


 


พุธ ED P00,8813
C009
PH11
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E10,8813
C131
PH11
ED E10,8813
C131
PH11
ED E10,8813
C131
PH11
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E20,8813
C131
PH21
ED E20,8813
C131
PH21
ED E20,8813
C131
PH21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P11 มศ051036 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ED E12 สศ062004 : กฎหมายในชีวิตประจำวัน
ED P10 มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
ED E10 มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
ED P00 Home Room
ED E20 ศท012008 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
====== อาจารย์ ======
C157 อ. ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C043 อ. อลงกร นำบุญจิตต์
C131 อ. ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C009 อ. ชุมพล วงค์คำจันทร์
===== ห้องเรียน ======
8813 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201