8814-ห้องเรียน จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H31,8814
C051
SH31
SE H31,8814
C051
SH31
SE H31,8814
C051
SH31
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR R35,8814
C130
AR31
AR R35,8814
C130
AR31
AR R35,8814
C130
AR31
AR R35,8814
C130
AR31
 


 


 


 


 


 


พุธ ED P00,8814
C064
EP11
ED P10,8814
C131
EP11
ED P10,8814
C131
EP11
ED P10,8814
C131
EP11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E11,8814
C157
EP11
ED E11,8814
C157
EP11
ED E11,8814
C157
EP11
ED E11,8814
C157
EP11
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P11,8814
C157
EP12
ED P11,8814
C157
EP12
ED P11,8814
C157
EP12
ED P11,8814
C157
EP12
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H31 ศท012008 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
AR R35 ทท023004 : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ED P00 Home Room
ED P10 มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
ED E11 มศ051036 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ED P11 มศ051036 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
====== อาจารย์ ======
C051 อ. ตติยา   ศิริวรรณ์
C130 อ. ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
C064 อ. ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C131 อ. ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C157 อ. ศิริรัตน์ ปัญญาคม
===== ห้องเรียน ======
8814 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102