8815-ห้องเรียน จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P10,8815
C131
EP12
ED P10,8815
C131
EP12
ED P10,8815
C131
EP12
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P20,8815
C051
EP21
ED P20,8815
C051
EP21
ED P20,8815
C051
EP21
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED P00,8815
C114
EP22
ED P20,8815
C051
EP22
ED P20,8815
C051
EP22
ED P20,8815
C051
EP22
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P30,8815
C153,C084
C120
EP31
ED P30,8815
C153,C084
C120
EP31
ED P30,8815
C153,C084
C120
EP31
ED P30,8815
C153,C084
C120
EP31
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P22,8815
C066
EP24
ED P22,8815
C066
EP24
ED P22,8815
C066
EP24
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P10 มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
ED P20 ศท012010 : วาทการ
ED P00 Home Room
ED P30 กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
ED P22 สข013027:การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C131 อ. ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C051 อ. ตติยา   ศิริวรรณ์
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C153 อ. อสนี เรืองงาม
C084 อ. ลักษณาพร ปัญญาวงค์
C120 อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C066 อ. เปรม วาทบัณฑิตกุล
===== ห้องเรียน ======
8815 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204