8816-ห้องเรียน จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED E42,8816
C064
PH41
ED E42,8816
C064
PH41
ED E42,8816
C064
PH41
 


 


พุธ ED P00,8816
C127
EP41
AR M36,8816
C141
AM31,AM32
AR M36,8816
C141
AM31,AM32
 


 


ED E12,8816
C043
PH12
ED E12,8816
C043
PH12
ED E12,8816
C043
PH12
 


 


พฤหัสบดี ED P25,8816
C064
EP24
ED P25,8816
C064
EP24
ED E24,8816
C064
PH21
ED E24,8816
C064
PH21
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E42 กศ064008 : การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ED P00 Home Room
AR M36 วท074075 : การจัดการศูนย์สุขภาพ
ED E12 สศ062004 : กฎหมายในชีวิตประจำวัน
ED P25 กศ052007 : จิตวิทยาการศึกษา
ED E24 กศ052007 : จิตวิทยาการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C064 อ. ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C127 อ. สมชาย บุญลอย
C141 อ. ธันวา พิศดาร
C043 อ. อลงกร นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
8816 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201