8817-ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P23,8817
C102
EP22
ED P23,8817
C102
EP22
ED P23,8817
C102
EP22
 


 


AR R21,8817
C152
AR21
AR R21,8817
C152
AR21
AR R21,8817
C152
AR21
 


 


อังคาร SE H14,8817
C033
SH11
SE H14,8817
C033
SH11
SE H14,8817
C033
SH11
SE H14,8817
C033
SH11
 


ED P23,8817
C102
EP21
ED P23,8817
C102
EP21
ED P23,8817
C102
EP21
 


 


พุธ AR M00,8817
C146
AM21
AR M23,8817
C103
AM21
AR M23,8817
C103
AM21
AR M23,8817
C103
AM21
 


ED P23,8817
C102
EP24
ED P23,8817
C102
EP24
ED P23,8817
C102
EP24
 


 


พฤหัสบดี AR M31,8817
C103
AM31
AR M31,8817
C103
AM31
AR M31,8817
C103
AM31
AR M31,8817
C103
AM31
 


AR M31,8817
C103
AM32
AR M31,8817
C103
AM32
AR M31,8817
C103
AM32
AR M31,8817
C103
AM32
 


ศุกร์ ED E30,8817
C021
PH31
ED E30,8817
C021
PH31
ED E30,8817
C021
PH31
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P23 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
AR R21 ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
SE H14 วท112008 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
AR M00 Home Room
AR M23 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
AR M31 นศ003011 : สารสนเทศทางการกีฬา
ED E30 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C102 อ. พีรพล นวพันธ์จิรา
C152 อ. วรพงษ์ แสวานี
C033 อ. อรรถพร คำพวง
C146 อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี
C103 อ. ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
===== ห้องเรียน ======
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301