9911-ห้องเรียนรวม ลีลาศ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P35,9911
C019
EP31,EP33
ED P35,9911
C019
EP31,EP33
ED P35,9911
C019
EP31,EP33
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P35,9911
C019
EP32,EP34
ED P35,9911
C019
EP32,EP34
ED P35,9911
C019
EP32,EP34
 


 


ศุกร์ AR M37,9911
C067
AM31,AM32
AR M37,9911
C067
AM31,AM32
AR M37,9911
C067
AM31,AM32
 


 


ED E26,9911
C114
PH21
ED E26,9911
C114
PH21
ED E26,9911
C114
PH21
 


 ====== รายวิชา =====
ED P35 พล071086 : ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
AR M37 นก024013 : ลีลาศ
ED E26 พล031134 : ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์
====== อาจารย์ ======
C019 อ. พรพรรณ กาญจนากร
C067 ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
===== ห้องเรียน ======
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
====== นักศึกษา ======
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201