9912-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914) จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED P00,9912
C056
EP34
SE S21,9912
C147
SS22
SE S21,9912
C147
SS22
SE S21,9912
C147
SS22
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P00 Home Room
SE S21 ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
====== อาจารย์ ======
C056 อ. สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
C147 Mr. Kelly Askvig
===== ห้องเรียน ======
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
====== นักศึกษา ======
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202