9915-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916) จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M11,9915
C147
AM12
AR M11,9915
C147
AM12
AR M11,9915
C147
AM12
AR M11,9915
C147
AM12
 


AR M21,9915
C147
AM21
AR M21,9915
C147
AM21
AR M21,9915
C147
AM21
 


 


อังคาร AR M11,9915
C147
AM11
AR M11,9915
C147
AM11
AR M11,9915
C147
AM11
AR M11,9915
C147
AM11
 


 


 


 


 


 


พุธ ED P00,9915
C030
EP23
ED P25,9915
C064
EP23
ED P25,9915
C064
EP23
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R12,9915
C147
AR11
AR R12,9915
C147
AR11
AR R12,9915
C147
AR11
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR M21,9915
C147
AM22
AR M21,9915
C147
AM22
AR M21,9915
C147
AM22
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M11 มศ051036 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
AR M21 ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
ED P00 Home Room
ED P25 กศ052007 : จิตวิทยาการศึกษา
AR R12 มศ051036 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
====== อาจารย์ ======
C147 Mr. Kelly Askvig
C030 อ. เรวัตร นาวาจักร์
C064 อ. ณภัค อุทัยมณีรัตน์
===== ห้องเรียน ======
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
====== นักศึกษา ======
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202