9917-ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E22,9917
C033
PH21
ED E22,9917
C033
PH21
ED E22,9917
C033
PH21
 


 


SE H14,9917
C033
SH12
SE H14,9917
C033
SH12
SE H14,9917
C033
SH12
SE H14,9917
C033
SH12
 


อังคาร AR M23,9917
C103
AM22
AR M23,9917
C103
AM22
AR M23,9917
C103
AM22
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED P00,9917
C160
PH31
ED E32,9917
C159
PH31
ED E32,9917
C159
PH31
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S11,9917
C033
SS11
SE S11,9917
C033
SS11
SE S11,9917
C033
SS11
SE S11,9917
C033
SS11
 


ED P23,9917
C102
EP23
ED P23,9917
C102
EP23
ED P23,9917
C102
EP23
 


 


ศุกร์ SE H14,9917
C033
SS12
SE H14,9917
C033
SS12
SE H14,9917
C033
SS12
SE H14,9917
C033
SS12
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E22 ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
SE H14 วท112008 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
AR M23 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
ED P00 Home Room
ED E32 พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา
SE S11 ท112008 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ED P23 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C033 อ. อรรถพร คำพวง
C103 อ. ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C160 อ. กฐิน พุทธพิมเสน
C159 อ.ดร. ยงยุทธ ตันสาลี
C102 อ. พีรพล นวพันธ์จิรา
===== ห้องเรียน ======
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102