A102-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P46,A102
C006
EP41,EP44
ED P46,A102
C006
EP41,EP44
ED P46,A102
C006
EP41,EP44
ED P46,A102
C006
EP41,EP44
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P46,A102
C006
EP42,EP43
ED P46,A102
C006
EP42,EP43
ED P46,A102
C006
EP42,EP43
ED P46,A102
C006
EP42,EP43
 


 


 


 


 


 


พุธ ED P00,A102
C021
EP44
ED E45,A102
C006
PH41
ED E45,A102
C006
PH41
ED E45,A102
C006
PH41
ED E45,A102
C006
PH41
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P36,A102
C006
EP31,EP33
ED P36,A102
C006
EP31,EP33
ED P36,A102
C006
EP31,EP33
 


 


ศุกร์ ED P21,A102
C105
EP22
ED P21,A102
C105
EP22
ED P21,A102
C105
EP22
 


 


ED P36,A102
C006
EP32,EP34
ED P36,A102
C006
EP32,EP34
ED P36,A102
C006
EP32,EP34
 


 ====== รายวิชา =====
ED P46 พล014024 : วิธีสอนพลศึกษา 2
ED P00 Home Room
ED E45 พล013023 : วิธีสอนพลศึกษา 1
ED P36 พล033137 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา
ED P21 ศท032012 : ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
====== อาจารย์ ======
C006 ผศ. วัฒนา สุริยจันทร์
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C105 อ. ฐิติมา ผ่องผึ้ง
===== ห้องเรียน ======
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304