A201-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E43,A201
C025,C111
PH41
ED E43,A201
C025,C111
PH41
ED E43,A201
C025,C111
PH41
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P31,A201
C014,C159
EP31
ED P31,A201
C014,C159
EP31
ED P31,A201
C014,C159
EP31
ED P31,A201
C014,C159
EP31
 


ED P31,A201
C014,C159
EP34
ED P31,A201
C014,C159
EP34
ED P31,A201
C014,C159
EP34
ED P31,A201
C014,C159
EP34
 


พุธ ED P00,A201
C028
EP32
ED E14,A201
C028
PH11
ED E14,A201
C028
PH11
 


 


ED P31,A201
C014,C159
EP33
ED P31,A201
C014,C159
EP33
ED P31,A201
C014,C159
EP33
ED P31,A201
C014,C159
EP33
 


พฤหัสบดี ED P31,A201
C014,C159
EP32
ED P31,A201
C014,C159
EP32
ED P31,A201
C014,C159
EP32
ED P31,A201
C014,C159
EP32
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E43 กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา
ED P31 กศ023013 : การจัดการเรียนรู้
ED P00 Home Room
ED E14 พล011070 : ปรัชญาและหลักการพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C025 ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อ. ธนัช นำบุญจิตต์
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C159 อ.ดร. ยงยุทธ ตันสาลี
C028 อ. เฉลียว เงาะหวาน
===== ห้องเรียน ======
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303