AM21-การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201 จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M22,7711
C040
AM21
AR M22,7711
C040
AM21
AR M22,7711
C040
AM21
 


 


AR M21,9915
C147
AM21
AR M21,9915
C147
AM21
AR M21,9915
C147
AM21
 


 


อังคาร AR M24,7712
C038
AM21
AR M24,7712
C038
AM21
AR M24,7712
C038
AM21
 


 


AR M25,7716
C060
AM21
AR M25,7716
C060
AM21
AR M25,7716
C060
AM21
 


 


พุธ AR M00,8817
C146
AM21
AR M23,8817
C103
AM21
AR M23,8817
C103
AM21
AR M23,8817
C103
AM21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M26,7715
C042
AM21
AR M26,7715
C042
AM21
AR M26,7715
C042
AM21
AR M26,7715
C042
AM21
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR M27,7714
C160
AM21
AR M27,7714
C160
AM21
AR M27,7714
C160
AM21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M22 ศท062005 : เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
AR M21 ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
AR M24 บธ033006 : การจัดการการเงินและการบัญชี
AR M25 นศ054023 : การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา
AR M00 Home Room
AR M23 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
AR M26 บธ062030 : การบริหารโครงการ
AR M27 นก022038 : ผู้นำเกม
====== อาจารย์ ======
C040 อ. ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
C147 Mr. Kelly Askvig
C038 อ. พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C060 อ. ทักษดนัย กาญจนากร
C146 อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี
C103 อ. ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C042 ผศ. อรรณพร สุริโย
C160 อ. กฐิน พุทธพิมเสน
===== ห้องเรียน ======
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
7712 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียน
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
7715 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201