AM22-การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202 จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M24,7715
C038
AM22
AR M24,7715
C038
AM22
AR M24,7715
C038
AM22
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M23,9917
C103
AM22
AR M23,9917
C103
AM22
AR M23,9917
C103
AM22
 


 


AR M26,7713
C042
AM22
AR M26,7713
C042
AM22
AR M26,7713
C042
AM22
AR M26,7713
C042
AM22
 


พุธ AR M00,7715
C038
AM22
AR M22,7715
C040
AM22
AR M22,7715
C040
AM22
AR M22,7715
C040
AM22
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M25,7712
C060
AM22
AR M25,7712
C060
AM22
AR M25,7712
C060
AM22
 


 


AR M27,7714
C160
AM22
AR M27,7714
C160
AM22
AR M27,7714
C160
AM22
 


 


ศุกร์ AR M21,9915
C147
AM22
AR M21,9915
C147
AM22
AR M21,9915
C147
AM22
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M24 บธ033006 : การจัดการการเงินและการบัญชี
AR M23 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
AR M26 บธ062030 : การบริหารโครงการ
AR M00 Home Room
AR M22 ศท062005 : เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
AR M25 นศ054023 : การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา
AR M27 นก022038 : ผู้นำเกม
AR M21 ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
====== อาจารย์ ======
C038 อ. พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C103 อ. ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C042 ผศ. อรรณพร สุริโย
C040 อ. ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
C060 อ. ทักษดนัย กาญจนากร
C160 อ. กฐิน พุทธพิมเสน
C147 Mr. Kelly Askvig
===== ห้องเรียน ======
7715 ห้องเรียน
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
7713 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
====== นักศึกษา ======
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202