AM32-การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


AR M35,B121
C122
AM31,AM32
AR M35,B121
C122
AM31,AM32
AR M35,B121
C122
AM31,AM32
 


 


อังคาร AR M33,7711
C043
AM31,AM32
AR M33,7711
C043
AM31,AM32
AR M33,7711
C043
AM31,AM32
AR M33,7711
C043
AM31,AM32
 


AR M34,7711
C122
AM31,AM32
AR M34,7711
C122
AM31,AM32
AR M34,7711
C122
AM31,AM32
AR M34,7711
C122
AM31,AM32
 


พุธ AR M00,C202
C103
AM32
AR M36,8816
C141
AM31,AM32
AR M36,8816
C141
AM31,AM32
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M32,7714
C146
AM32
AR M32,7714
C146
AM32
AR M32,7714
C146
AM32
AR M32,7714
C146
AM32
 


AR M31,8817
C103
AM32
AR M31,8817
C103
AM32
AR M31,8817
C103
AM32
AR M31,8817
C103
AM32
 


ศุกร์ AR M37,9911
C067
AM31,AM32
AR M37,9911
C067
AM31,AM32
AR M37,9911
C067
AM31,AM32
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M35 นก024010 : ค่ายพักแรม
AR M33 บธ113003 : การให้การสนับสนุนทางการกีฬา
AR M34 พล013016 : การจัดการแข่งขันกีฬา
AR M00 Home Room
AR M36 วท074075 : การจัดการศูนย์สุขภาพ
AR M32 บธ073050 : การจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา
AR M31 นศ003011 : สารสนเทศทางการกีฬา
AR M37 นก024013 : ลีลาศ
====== อาจารย์ ======
C122 อ. ชานนท์ ศิริประยงค์
C043 อ. อลงกร นำบุญจิตต์
C103 อ. ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C141 อ. ธันวา พิศดาร
C146 อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี
C067 ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์
===== ห้องเรียน ======
B121 โดมบาส1 (บาสเกตบอล)
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
C202 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 B ห้องบัณฑิตวิทยาลัย 2
8816 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
====== นักศึกษา ======
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302