AR31-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301 จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R33,7714
C162,C083
AR31
AR R33,7714
C162,C083
AR31
AR R33,7714
C162,C083
AR31
 


 


AR R36,0B25
C130
AR31
AR R36,0B25
C130
AR31
AR R36,0B25
C130
AR31
 


 


อังคาร AR R35,8814
C130
AR31
AR R35,8814
C130
AR31
AR R35,8814
C130
AR31
AR R35,8814
C130
AR31
 


AR R32,7717
C157
AR31
AR R32,7717
C157
AR31
AR R32,7717
C157
AR31
AR R32,7717
C157
AR31
 


พุธ AR M00,6611
C032,C130
AR31
AR R37,6611
C108
AR31
AR R37,6611
C108
AR31
AR R37,6611
C108
AR31
 


AR R31,7712
C140
AR31
AR R31,7712
C140
AR31
AR R31,7712
C140
AR31
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR R34,7715
C042,C108
AR31
AR R34,7715
C042,C108
AR31
AR R34,7715
C042,C108
AR31
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R33 นก012004 : นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ
AR R36 นก024010 : ค่ายพักแรม
AR R35 ทท023004 : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
AR R32 มศ053009 : ภาษาอังกฤษสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR M00 Home Room
AR R37 ทท012006 : การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
AR R31 ศท032015 : การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
AR R34 ทท013003 : พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C162 อ.กชพร เวชอุไร
C083 อ. โกสินท์ มณีอินทร์
C130 อ. ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
C157 อ. ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C032 ผศ.ดร. ปนัดดา จีนประชา
C108 อ. วรากร คำปลิว
C140 อ. ประภาศิริ กลางพอน
C042 ผศ. อรรณพร สุริโย
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
0B25 โดมบาส1 สำหรับเรียนค่ายพักแรม
8814 ห้องเรียน
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
7712 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301