B101-สนามกรีฑา จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P16,B101
C112
EP12
ED P16,B101
C112
EP12
ED P16,B101
C112
EP12
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P16,B101
C112
EP13
ED P16,B101
C112
EP13
ED P16,B101
C112
EP13
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED P16,B101
C112
EP11
ED P16,B101
C112
EP11
ED P16,B101
C112
EP11
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED E15,B101
C112
PH11
ED E15,B101
C112
PH11
ED E15,B101
C112
PH11
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED E15,B101
C112
PH12
ED E15,B101
C112
PH12
ED E15,B101
C112
PH12
 


 ====== รายวิชา =====
ED P16 พล031165 : ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา
ED E15 พล031165 : ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา
====== อาจารย์ ======
C112 อ. สรายุธ สมบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
B101 สนามกรีฑา
====== นักศึกษา ======
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102