B102-สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


ED P47,B102
C001,C041
C154
EP41
ED P47,B102
C001,C041
C154
EP41
ED P47,B102
C001,C041
C154
EP41
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P47,B102
C041,C154
EP43
ED P47,B102
C041,C154
EP43
ED P47,B102
C041,C154
EP43
 


 


ED P47,B102
C041,C154
EP42
ED P47,B102
C041,C154
EP42
ED P47,B102
C041,C154
EP42
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P47,B102
C041,C154
EP44
ED P47,B102
C041,C154
EP44
ED P47,B102
C041,C154
EP44
 


 ====== รายวิชา =====
ED P47 พล043060 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
====== อาจารย์ ======
C001 อ.ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
C041 อ. บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C154 อ. ธัชนนท์ จินดาปุก
===== ห้องเรียน ======
B102 สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ
====== นักศึกษา ======
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404