B110-โรงยิมยิมนาสติก จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P19,B110
C009
EP13
ED P19,B110
C009
EP13
ED P19,B110
C009
EP13
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P19,B110
C009
EP11
ED P19,B110
C009
EP11
ED P19,B110
C009
EP11
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED E16,B110
C009
PH11
ED E16,B110
C009
PH11
ED E16,B110
C009
PH11
 


 


พฤหัสบดี ED E16,B110
C009
PH12
ED E16,B110
C009
PH12
ED E16,B110
C009
PH12
 


 


ED P19,B110
C009
EP12
ED P19,B110
C009
EP12
ED P19,B110
C009
EP12
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P19 พล031195 : ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
ED E16 พล031195 : ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
====== อาจารย์ ======
C009 อ. ชุมพล วงค์คำจันทร์
===== ห้องเรียน ======
B110 โรงยิมยิมนาสติก
====== นักศึกษา ======
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102