B114-ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ) จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE S45,B114
C119
SS41
SE S45,B114
C119
SS41
SE S45,B114
C119
SS41
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E39,B114
C160
PH31
ED E39,B114
C160
PH31
ED E39,B114
C160
PH31
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S45 วท081262 แฮนด์บอล
ED E39 พล072085 : ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
====== อาจารย์ ======
C119 อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C160 อ. กฐิน พุทธพิมเสน
===== ห้องเรียน ======
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
====== นักศึกษา ======
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 401
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301