B117-ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


SE H37,B117
C061
SH31
SE H37,B117
C061
SH31
SE H37,B117
C061
SH31
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE S37,B117
C061
SS32
SE S37,B117
C061
SS32
SE S37,B117
C061
SS32
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE S37,B117
C061
SS31
SE S37,B117
C061
SS31
SE S37,B117
C061
SS31
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H37 วท082009: การนวดเพื่อการกีฬา
SE S37 วท081008 : การบริหารกาย
====== อาจารย์ ======
C061 อ. เดิมพัน บริบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
====== นักศึกษา ======
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301