B122-โดมบาส2 (วอลเลย์บอล) จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


ED P37,B122
C110
EP31
ED P37,B122
C110
EP31
ED P37,B122
C110
EP31
 


ED P37,B122
C110
EP34
ED P37,B122
C110
EP34
ED P37,B122
C110
EP34
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P37,B122
C110
EP32
ED P37,B122
C110
EP32
ED P37,B122
C110
EP32
 


 


ED P37,B122
C110
EP33
ED P37,B122
C110
EP33
ED P37,B122
C110
EP33
 


 ====== รายวิชา =====
ED P37 พล043062 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
====== อาจารย์ ======
C110 อ. วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
===== ห้องเรียน ======
B122 โดมบาส2 (วอลเลย์บอล)
====== นักศึกษา ======
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303