C001-อ.ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


ED P47,B102
C001,C041
C154
EP41
ED P47,B102
C001,C041
C154
EP41
ED P47,B102
C001,C041
C154
EP41
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P47 พล043060 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
====== อาจารย์ ======
C001 อ.ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
C041 อ. บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C154 อ. ธัชนนท์ จินดาปุก
===== ห้องเรียน ======
B102 สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ
====== นักศึกษา ======
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401