C005-ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S34,6615
C005,C142
SS32
SE S34,6615
C005,C142
SS32
SE S34,6615
C005,C142
SS32
SE S34,6615
C005,C142
SS32
 


 


 


 


 


 


อังคาร SE S34,6615
C005,C142
SS31
SE S34,6615
C005,C142
SS31
SE S34,6615
C005,C142
SS31
SE S34,6615
C005,C142
SS31
 


ED E33,D303
C005
PH31
ED E33,D303
C005
PH31
ED E33,D303
C005
PH31
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S34 วท082051 : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
ED E33 วท082273 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
====== อาจารย์ ======
C005 ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต
C142 อ. วรุจน์ ธัญเจริญ
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecture)
====== นักศึกษา ======
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301