C006-ผศ. วัฒนา สุริยจันทร์ จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P46,A102
C006
EP41,EP44
ED P46,A102
C006
EP41,EP44
ED P46,A102
C006
EP41,EP44
ED P46,A102
C006
EP41,EP44
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P46,A102
C006
EP42,EP43
ED P46,A102
C006
EP42,EP43
ED P46,A102
C006
EP42,EP43
ED P46,A102
C006
EP42,EP43
 


 


 


 


 


 


พุธ  


ED E45,A102
C006
PH41
ED E45,A102
C006
PH41
ED E45,A102
C006
PH41
ED E45,A102
C006
PH41
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P36,A102
C006
EP31,EP33
ED P36,A102
C006
EP31,EP33
ED P36,A102
C006
EP31,EP33
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P36,A102
C006
EP32,EP34
ED P36,A102
C006
EP32,EP34
ED P36,A102
C006
EP32,EP34
 


 ====== รายวิชา =====
ED P46 พล014024 : วิธีสอนพลศึกษา 2
ED E45 พล013023 : วิธีสอนพลศึกษา 1
ED P36 พล033137 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา
====== อาจารย์ ======
C006 ผศ. วัฒนา สุริยจันทร์
===== ห้องเรียน ======
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304