C014-รศ. สุดยอด ชมสะห้าย จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P31,A201
C014,C159
EP31
ED P31,A201
C014,C159
EP31
ED P31,A201
C014,C159
EP31
ED P31,A201
C014,C159
EP31
 


ED P31,A201
C014,C159
EP34
ED P31,A201
C014,C159
EP34
ED P31,A201
C014,C159
EP34
ED P31,A201
C014,C159
EP34
 


พุธ  


 


 


 


 


ED P31,A201
C014,C159
EP33
ED P31,A201
C014,C159
EP33
ED P31,A201
C014,C159
EP33
ED P31,A201
C014,C159
EP33
 


พฤหัสบดี ED P31,A201
C014,C159
EP32
ED P31,A201
C014,C159
EP32
ED P31,A201
C014,C159
EP32
ED P31,A201
C014,C159
EP32
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P31 กศ023013 : การจัดการเรียนรู้
====== อาจารย์ ======
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C159 อ.ดร. ยงยุทธ ตันสาลี
===== ห้องเรียน ======
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302