C021-ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์ จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED P00,A102
C021
EP44
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E30,8817
C021
PH31
ED E30,8817
C021
PH31
ED E30,8817
C021
PH31
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P00 Home Room
ED E30 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
===== ห้องเรียน ======
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301