C022-ผศ. วรวิทย์ ตาปิง จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


SE S26,6617
C022
SS21
SE S26,6617
C022
SS21
SE S26,6617
C022
SS21
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE S00,6612
C022
SS21,EP43
SE S16,6617
C022
SS11
SE S16,6617
C022
SS11
 


 


SE S26,6617
C022
SS22
SE S26,6617
C022
SS22
SE S26,6617
C022
SS22
 


 


พฤหัสบดี SE S16,6617
C022
SS12
SE S16,6617
C022
SS12
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S26 วท071001 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
SE S00 Home Room
SE S16 วท071154 : กายวิภาคและสรีรวิทยา1
====== อาจารย์ ======
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
===== ห้องเรียน ======
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102