C025-ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E43,A201
C025,C111
PH41
ED E43,A201
C025,C111
PH41
ED E43,A201
C025,C111
PH41
 


 


ED P43,2203
C025,C111
EP42
ED P43,2203
C025,C111
EP42
ED P43,2203
C025,C111
EP42
 


 


อังคาร SE S32,6616
C025,C143
SS32
SE S32,6616
C025,C143
SS32
SE S32,6616
C025,C143
SS32
 


 


ED P43,2203
C025,C111
EP43
ED P43,2203
C025,C111
EP43
ED P43,2203
C025,C111
EP43
 


 


พุธ  


SE S42,6616
C025,C143
SS41
SE S42,6616
C025,C143
SS41
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S32,6613
C025,C143
SS31
SE S32,6613
C025,C143
SS31
SE S32,6613
C025,C143
SS31
 


 


ED P43,2203
C025,C111
EP44
ED P43,2203
C025,C111
EP44
ED P43,2203
C025,C111
EP44
 


 


ศุกร์ ED P43,2203
C025,C111
EP41
ED P43,2203
C025,C111
EP41
ED P43,2203
C025,C111
EP41
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E43 กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา
ED P43 กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา
SE S32 ศท031011 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
SE S42 วท124037 : การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
====== อาจารย์ ======
C025 ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อ. ธนัช นำบุญจิตต์
C143 อ. กุสุมา บัวใหญ่
===== ห้องเรียน ======
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
2203 ห้องเรียน
6616 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 401
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401