C028-อ. เฉลียว เงาะหวาน จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E14,2202
C028
PH12
ED E14,2202
C028
PH12
 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED P00,A201
C028
EP32
ED E14,A201
C028
PH11
ED E14,A201
C028
PH11
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P15,2203
C028
EP12
ED P15,2203
C028
EP12
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P15,2204
C028
EP11
ED P15,2204
C028
EP11
ED P15,2205
C028
EP13
ED P15,2205
C028
EP13
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E14 พล011070 : ปรัชญาและหลักการพลศึกษา
ED P00 Home Room
ED P15 พล011070 : ปรัชญาและหลักการพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C028 อ. เฉลียว เงาะหวาน
===== ห้องเรียน ======
2202 ห้องเรียน
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
2203 ห้องเรียน
2204 ห้องเรียน
2205 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103