C029-อ. เสาวรส โพธิ์จันทร์ จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


ED E34,2202
C029
PH31
ED E34,2202
C029
PH31
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


ED E35,2204
C029
PH31
ED E35,2204
C029
PH31
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E34 สข012005 : สุขภาพผู้บริโภค
ED E35 สข012007 : สวัสดิศึกษา
====== อาจารย์ ======
C029 อ. เสาวรส โพธิ์จันทร์
===== ห้องเรียน ======
2202 ห้องเรียน
2204 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301