C030-อ. เรวัตร นาวาจักร์ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED E48,B108
C030,C056
PH41
ED E48,B108
C030,C056
PH41
ED E48,B108
C030,C056
PH41
 


 


อังคาร ED P34,B108
C030,C056
EP33
ED P34,B108
C030,C056
EP33
ED P34,B108
C030,C056
EP33
 


 


ED P34,B108
C030,C056
EP32
ED P34,B108
C030,C056
EP32
ED P34,B108
C030,C056
EP32
 


 


พุธ ED P00,9915
C030
EP23
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P34,B108
C030,C056
EP34
ED P34,B108
C030,C056
EP34
ED P34,B108
C030,C056
EP34
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P34,B108
C030,C056
EP31
ED P34,B108
C030,C056
EP31
ED P34,B108
C030,C056
EP31
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E48 พล031119 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
ED P34 พล031119 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
ED P00 Home Room
====== อาจารย์ ======
C030 อ. เรวัตร นาวาจักร์
C056 อ. สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
===== ห้องเรียน ======
B108 โรงยิมมวย
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
====== นักศึกษา ======
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301