C031-ผศ. วนิดา โนรา จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H26,5514
C031
SH22
SE H26,5514
C031
SH22
 


 


 


SE H26,5514
C031
SH21
SE H26,5514
C031
SH21
 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE S00,5513
C031
SH21
SE H32,5511
C031
SH31
SE H32,5511
C031
SH31
SE H32,5511
C031
SH31
SE H32,5511
C031
SH31
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H35,5512
C031
SH31
SE H35,5512
C031
SH31
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE H43,6614
C031
SH41
SE H43,6614
C031
SH41
SE H43,6614
C031
SH41
SE H43,6614
C031
SH41
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H26 วท072008 : สุขภาพผู้บริโภค
SE S00 Home Room
SE H32 วท072135 : สุขภาพองค์รวม
SE H35 วท073007 : สุขภาพสิ่งแวดล้อม
SE H43 วท124040 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C031 ผศ. วนิดา โนรา
===== ห้องเรียน ======
5514 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
5511 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401