C033-อ. อรรถพร คำพวง จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E22,9917
C033
PH21
ED E22,9917
C033
PH21
ED E22,9917
C033
PH21
 


 


SE H14,9917
C033
SH12
SE H14,9917
C033
SH12
SE H14,9917
C033
SH12
SE H14,9917
C033
SH12
 


อังคาร SE H14,8817
C033
SH11
SE H14,8817
C033
SH11
SE H14,8817
C033
SH11
SE H14,8817
C033
SH11
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S11,9917
C033
SS11
SE S11,9917
C033
SS11
SE S11,9917
C033
SS11
SE S11,9917
C033
SS11
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE H14,9917
C033
SS12
SE H14,9917
C033
SS12
SE H14,9917
C033
SS12
SE H14,9917
C033
SS12
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E22 ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
SE H14 วท112008 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
SE S11 ท112008 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
====== อาจารย์ ======
C033 อ. อรรถพร คำพวง
===== ห้องเรียน ======
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102