C034-อ. สุรชัย พันธ์กำเนิด จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S43,6616
C034
SS41
SE S43,6616
C034
SS41
SE S43,6616
C034
SS41
 


 


SE S27,6614
C034
SS22
SE S27,6614
C034
SS22
SE S27,6614
C034
SS22
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE S00,6615
C034
SS31
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S36,6614
C034
SS32
SE S36,6614
C034
SS32
SE S36,6614
C034
SS32
SE S36,6614
C034
SS32
 


SE S27,6612
C034
SS21
SE S27,6612
C034
SS21
SE S27,6612
C034
SS21
 


 


ศุกร์ SE S36,6613
C034
SS31
SE S36,6613
C034
SS31
SE S36,6613
C034
SS31
SE S36,6613
C034
SS31
 


 


 


 


 


 



====== รายวิชา =====
SE S43 วท124025 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
SE S27 วท082135 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
SE S00 Home Room
SE S36 วท083148 : หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
====== อาจารย์ ======
C034 อ. สุรชัย พันธ์กำเนิด
===== ห้องเรียน ======
6616 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 401
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201