C037-อ. ดุสิต สุขประเสริฐ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S41,6614
C037
SS31
SE S41,6614
C037
SS31
SE S41,6614
C037
SS31
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE S41,6611
C037
SS41
SE S41,6611
C037
SS41
SE S41,6611
C037
SS41
 


 


SE S35,6613
C037
SS31
SE S35,6613
C037
SS31
SE S35,6613
C037
SS31
 


 


พุธ  


SE S33,6615
C037
SS32
SE S33,6615
C037
SS32
SE S33,6615
C037
SS32
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S35,6611
C037
SS32
SE S35,6611
C037
SS32
SE S35,6611
C037
SS32
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S41 ศท061007 : วิถีไทยกับการดำรงชีวิต
SE S35 วท083023 : การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
SE S33 ศท061007 : วิถีไทยกับการดำรงชีวิต
====== อาจารย์ ======
C037 อ. ดุสิต สุขประเสริฐ
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
6613 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 401
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302